ไนต์ส เทมปลาร์ (Knights Templar) กับการค้นพบขุมทรัพย์ปริศนา

Freemasonry

เรื่องของความรู้ขั้นสูงนั้นยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งมีผู้เสนอว่าความรู้ที่ ไนต์ส เทมปลาร์ ค้นพบอาจเกี่ยวกับ “ความลับของสถาปัตยกรรม” ก็เป็นได้ ทฤษฎีนี้นําความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ไนต์ส เทมปลาร์ กับสมาคมลับอีกกลุ่มคือ ฟรีเมสันรี (Freemasonry) หรือ “ภราดรช่างหิน” ที่สิ่งก่อสร้าง ต่างๆของ ไนต์ส เทมปลาร์ ล้วนสร้างขึ้นโดยคนกลุ่มนี้ทั้งสิ้น กลุ่มฟรีเมสันรีมีบทบาทสูงมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เนื่องจากเป็นผู้กุมความรู้ในการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ และมีความเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ต้องค้นพบความรู้อะไรบางอย่างจึงทําให้พวกเขาสามารถจะรังสรรค์สถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งน่าอัศจรรย์ต่างๆขึ้นมาบนโลกนี้ได้ ตัวอย่างก็คือการสร้าง ปิรามิด (Pyramid) เป็นต้น Continue reading “ไนต์ส เทมปลาร์ (Knights Templar) กับการค้นพบขุมทรัพย์ปริศนา”

Tagged : / / / / /